Historia

Fot. Hans Scherhaufer

Dni Mediów organizowane są co roku, na przemian w Polsce i w Niemczech. Uroczystym akcentem Dni Mediów jest wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej za najlepsze prace dziennikarskie, które zostały opublikowane w roku poprzednim. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach.

Pierwsze Dni Mediów odbyły się w 2008 roku w Poczdamie pod hasłem: "Machina polityczno-medialna: Polska i Niemcy w europejskich doniesieniach medialnych". W dyskusjach uczestniczyli m.in. Gesine Schwan i Władysław Bartoszewski.

"20 lat później..." to motto II Dni Mediów 2009, które gościły w Szczecinie i były okazją do spotkania wysokiej rangi gości i świadków wydarzeń roku 1989, m.in. Hansa-Dietricha Genschera, Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego i Aleksandra Kwaśniewskiego.

III Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się w 2010 roku w Dreźnie pod hasłem: "Polska i Niemcy - partnerzy na Wschodzie". O stosunkach między Unią Europejską a jej wschodnimi sąsiadami i Rosją dyskutowali m.in. prof. dr Hans-Gert Pöttering, Cornelia Pieper oraz Paweł Kowal.

Tematem IV Dni Mediów w 2011 roku była "Agenda 2031: Kolejnych 20 lat sąsiedztwa - Polska, Niemcy i UE". Dziennikarze, politycy i działacze społeczni, wśród nich m.in. Jerzy Baczyński, Jolanta Fedak, Jurek Owsiak, Wolfgang Kenntemich, dyskutowali w Zielonej Górze o dziennikarskich, politycznych i gospodarczych wyzwaniach dla Polski i Niemiec na kolejnych 20 lat. Honorowym ambasadorem edycji 2011 był Fritz Pleitgen.

V Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się od 14 do 16 maja 2012 w Schwerinie a ich motto „Rozgrywki międzynarodowe: Europa w grze” nawiązywało do EURO 2012. Dziennikarze oraz uznani eksperci dyskutowali o tym, w jaki sposób utrzymać Europę pod względem politycznym i gospodarczym w „lidze mistrzów”, i o wyzwaniach, jakie czekają Polskę i Niemcy w dobie kryzysu. W debatach i dyskusjach branżowych udział wzięli m.in. Leszek Balcerowicz, b. wicepremier i minister finansów RP; Steffen Kampeter, Parlamentarny Sekretarz Stanu przy Ministrze Finansów, Jarosław Gugała, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki, Polsat; Piotr Kraśko, szef „Wiadomości”, TVP1; Radosław Krawczyk, prezes spółki Salon24.pl; Peter Frey, Redaktor Naczelny, ZDF; Thomas Urban, korespondent w Polsce, Süddeutsche Zeitung; Maike Haselmann, Spiegel online, redaktor odpowiedzialna za portale społecznościowe.

VI Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbywały się w 2013 roku we Wrocławiu w dniach od 6 do 8 czerwca. Tytuł tegorocznej konferencji, na którą jak co roku przybyło wielu dziennikarzy i ekspertów, brzmiał „Wyprzedzić zmianę – Polska i Niemcy 2013”. Z dużym zainteresowaniem spotkały się towarzyszące konferencji warsztaty tematyczne, które po raz pierwszy pojawiły się na Polsko-Niemieckich Dniach Mediów, a w przyszłych latach mają już być ich stałym elementem. W sumie było ich pięć. Prowadzone były między innymi przez Pawła Reszkę i Michała Majewskiego z Fundacji Reporterów i Ulricha Krökela z n-ost. W debacie uczestniczyli między innymi publicysta Paweł Lisicki, Jiři Čistecký, dyrektor Departamentu Europy Centralnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu do Spraw Polityki Klimatyczno-Energetycznej w Krajowej Izbie Gospodarczej i Patrick Graichen, dyrektor Agora Energiewende.

VII Dni Mediów odbyły się w gościnnej stolicy Brandenburgii, Poczdamie, pod hasłem „Europa przed wyborami. Jaki wybór ma Europa?” w dniach 8-9 maja 2014 roku. Do programu konferencji oprócz warsztatów wprowadzono debatę interaktywną fishbowl, do udziału w której oprócz redaktorów naczelnych polskich i niemieckich mediów zaproszono zgromadzoną publiczność, a także Small-Talk z (niektórymi) nominowanymi do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej. Gala Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej odbyła się w nowym Landtagu Brandenburgii. Podczas Gali po raz pierwszy wręczono nagrodę w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu”, przyznaną za materiał przygotowany przez dziennikarzy z sześciu regionów partnerskich, który w wyjątkowy sposób dokumentuje integrację, przemiany i nowe problemy codzienności na pograniczu.

VIII Dni Mediów odbyły się w dniach 21-22 maja 2015 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie pod hasłem Polska i Niemcy – nowe kotwice Europy? Rola mediów w trakcie kryzysu politycznego. Podczas debaty fishbowl eksperci i dziennikarze rozważali, jak Polska i Niemcy mogą współdziałać na wschodzie Europy oraz jak powinna wyglądać polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy oraz Rosji w trakcie kryzysu wokół Ukrainy, a także – jak należy opisywać wydarzenia dotyczące konfliktu, aby nie przyczyniać się do jego zaostrzenia oraz relacjonować o nich możliwie jak najbardziej obiektywnie. Równoległe warsztaty odbywające się podczas konferencji pozwoliły uczestnikom zgłębić praktyczne kwestie zawodowe. „Small Talk” na temat europejskiej migracji zarobkowej oraz roli mediów w kształtowaniu polsko-niemieckiej przyszłości z udziałem nominowanych do Polsko-Niemieckiej Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego 2015 był przejściem do wieczornego wręczenia Nagrody w Trafostacji Sztuki.

IX Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2016 o temacie „Europa na rozstajach – integracja czy wykluczenie?” odbyły się w dniach 9-10 maja 2016 w Media City Leipzig we współpracy z konferencją Medientreffpunkt Mitteldeutschland. Zorganizowano następujące debaty: 1. Polska: Czy rozumiemy sąsiada? debata współorganizowana 
Medientreffpunkt Mitteldeutschland), 2. Europa na rozstajach – integracja czy wykluczenie? Oraz 3. Debata korespondentów oraz następujące warsztaty: Media kształtują opinię – o wpływie polityki na media, Sojusz Północnoatlantycki w przededniu szczytu w Warszawie w lipcu 2016, Digitalizacja radia – skutki dla struktur pracowniczych i redakcji, Razem na antenie: Wrocław, Praga, Drezno – transgraniczna współpraca mediów, Europejska Stolica Kultury 2016: Co wiemy o polityce kulturalnej kraju sąsiada?, Energetyka i środowisko w Polsce oraz w Niemczech – inwestycje energetyczne na pograniczu. Rozmowy z nominowanymi do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2016 poprowadziła Magdalena Grzebałkowska.

X Dni Mediów odbyły się w dniach 31.05-1.06 na Uniwersytecie Zielonogórskim w strategicznej współpracy z tą uczelnią. Temat Polsko-Niemieckich Dni Mediów „Nowa polityczna rzeczywistość – Skutki dla stosunków polsko-niemieckich” nawiązywał do politycznych zmian w Europie i na świecie i do ich wpływu na relacje sąsiedzkie między Polską a Niemcami. Podczas debat i warsztatów zaproszeni goście dyskutowali o ostatnich wyborach w Europie. Przedstawiciele mediów i politycy podczas otwartej dyskusji z udziałem Ambasadorów zadawali pytania o jedność Europy oraz możliwe scenariusze rozwoju Unii Europejskiej. W obliczu nowej sytuacji politycznej szczególnie ciekawił wynik wyborów do Bundestagu na jesieni 2017 roku: jak przełoży się on na współpracę polsko-niemiecką? Jaki będzie miał wpływ na rzeczywistość społeczną, ekonomiczną, kulturalną? Jakie będą odczuwalne skutki tych wyborów dla obywateli Polski i Niemiec zamieszkujących w regionie pogranicza? Konferencja oferuje także szereg warsztatów eksperckich. We współpracy z Neue deutsche Medienmacher powstał warsztat pt. „Populizm, migracja i czasy postprawdy. Język w nowej rzeczywistości politycznej — szanse i zagrożenia“. Dni Mediów zakończyły się debatą o wiarygodności dziennikarstwa, do udziału w której organizatorzy zaprosili dziennikarzy i korespondentów.

W latach 2008-2017 Dni Mediów organizowane były wspólnie przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundację Roberta Boscha oraz region przygraniczny w Polsce lub w Niemczech.

W roku 2018 po raz pierwszy w Dni Mediów zaangażuje się Fundacja ZEIT Ebelin und Gerd Bucerius, wznowiona zostanie także współpraca z Fundacją Roberta Boscha. Podczas odbywającego się w Berlinie spotkania partnerów Nagrody dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Cornelius Ochmann podkreślił zaangażowanie w projekt nowych partnerów. „Dzięki naszym nowym partnerom Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego będzie odpowiadać zapotrzebowaniu dziennikarzy na możliwość zgłaszania prac w formatach interaktywnych. Staraliśmy się o tę nową kategorię od kilku lat, lecz dopiero teraz udało się przełożyć oczekiwania dziennikarzy na rzeczywistość – w ogromnej mierze dzięki wsparciu Fundacji Roberta Boscha. Dni Mediów zyskują natomiast w Fundacji ZEIT ważnego partnera merytorycznego, którego udział w projekcie przełoży się na aktywną debatę na nowe tematy oraz na poszerzenie grupy docelowej o nowe dziennikarskie kręgi. Bardzo doceniamy udział obu partnerów w tych ważnych projektach”.

XI Dni Mediów 2018 odbyły się 7-8 czerwca w hanzeatyckim mieście Stralsund pod hasłem „Czy trzeba wymyślić Europę na nowo?”. Nawiązując do tego hasła prof. Joachim Rogall, prezes zarządu Fundacji im. Roberta Boscha, powiedział podczas otwarcia, że „Europa nie jest raz na zawsze wymyślonym i skończonym tworem”. Istnieje nieustająca potrzeba dialogu, który odbywa się chociażby między Polską a Niemcami. Podczas warsztatów poświęconych relacjom między tymi krajami starano się wskazywać na wspólne perspektywy oraz podkreślać doniosłość odmiennych doświadczeń. Szczególne zadanie w wysiłkach o zachowanie i rewitalizację europejskiej wspólnoty przypada dziennikarzom, którzy w obliczu „polityki postprawdy” stoją na straży rzetelnego i obiektywnego przedstawiania problemów współczesności. Podczas debaty pt. „Medialna rewolucja” zwrócono uwagę na fakt, że gwałtowny rozwój mediów elektronicznych pozbawił dziennikarzy roli jedynych depozytariuszy informacji; muszą oni walczyć o zaufanie odbiorców oraz chronić własną niezależność, która podlega ciągłym naciskom marketingowym oraz politycznym. Wydarzenie uświetniła Gala Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego z udziałem premier kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manueli Schwesig i nadburmistrza miasta Stralsund dr Alexandra Badrowa.

XII Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się w dniach 13-14 czerwca 2019 r. w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu (województwo dolnośląskie). „Czy Europa się rozpada?” – to temat przewodni konferencji. Politycy z regionów partnerskich i dziennikarze dyskutowali o konstelacji po wyborach do parlamentu europejskiego. Tegoroczne warsztaty koncentrowały się m.in. na tematyce prezentacji big data, sposobie komunikacji w mediach społecznościowych w czasie, gdy wszyscy mają głos, polityce energetycznej czy powiązaniach biznesu i gospodarki. W konferencji udział wzięła grupa dziennikarzy z Polski, Niemiec, Francji i Włoch, znajdująca się w podróży studyjnej zorganizowanej przez Instytut Niemiecko-Francuski z Ludwigsburga we współpracy z FWPN, a finansowanej ze środków Fundacji Roberta Boscha i FWPN. FWPN umożliwiła chętnym uczestnikom przejazd do Wrocławia na pokładzie „pociągu do kultury” z programem ramowym.

XIII Polsko-Niemieckie Dni Mediów z powodu pandemii koronawirusa odbyły się w formacie online: http://dnimediow.org/kategoria-aktualnosci,535.html. W debacie Dziennikarz jako marka w mediach społecznościowych udział wzięli: Prof. dr Ulrike Klinger, profesorka nauk o publicystyce i komunikacji na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Wojciech Orliński, „Gazeta Wyborcza”, wykładowca na wydziale dziennikarstwa i nowych mediów Collegium Civitas, Daniel Zoll, freelancer zajmujący się tworzeniem treści cyfrowych. Debatę moderowała Karolina Sulej. W temat konferencji wprowadzili nas przemówieniami inaugurującymi pt. „Media w czasach kryzysu”  Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita” oraz dr Christoph von Marschall, korespondent dyplomatyczny „Der Tagesspiegel“. Ogłoszenie nagród w konkursie o Nagrodę im. Tadeusza Mazowieckiego miało miejsce wyłącznie w formie online: http://dnimediow.org/artykul-prezentacja-laureatek,1495.html.