Wspólne historyczne dziedzictwo zobowiązuje

Aktualne projekty współpracy transgranicznej Krajowego Urzędu Kultury i Ochrony Zabytków z archiwami, bibliotekami i muzeami województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Wszystkie wydziały założonego w 2006 r. Krajowego Urzędu Kultury i Ochrony Zabytków Ministerstwa Oświaty, Nauki i Kultury Kraju Związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego utrzymują od wielu lat intensywne kontakty z instytucjami partnerskimi w Polsce. Ich podstawę stanowią porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Meklemburgią- Pomorzem Przednim a województwami zachodniopomorskim i pomorskim. W centrum tej współpracy stoi ochrona wspólnego dziedzictwa historycznego, zwłaszcza związanego z Pomorzem. Wspólne konferencje, publikacje, wystawy stanowią podstawę tej współpracy w równym stopniu, co zakończona w 2008 r. wymiana znalezisk archeologicznych czy wspólne sporządzanie mikrofilmów celem zabezpieczenia pomorskich zbiorów archiwalnych.

Podczas wystawy „Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie (1000-1648)” archiwa w Greifswaldzie i w Szczecinie prezentują po raz pierwszy tak obszerny zasób archiwalny pomorskiego dworu książęcego, który odzwierciedla liczne stosunki z królestwem polskim. Wiele archiwów i muzeów wzbogaciło tę wystawę, wypożyczając różnego rodzaju materiały. Zobaczyć można będzie m.in. nieeksponowane dotychczas dokumenty polskich królów przesyłane książętom pomorskim. Wystawę, do której dołączony jest katalog i prezentacja multimedialna, będzie można obejrzeć w Krakowie, Szczecinie i Greifswaldzie.

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie i Biblioteka Krajowa Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Schwerinie wydadzą wkrótce dwutomową publikację pt. „Papierowe sąsiedztwo. Meklemburgia-Pomorze Przednie/Pomorze Zachodnie - sąsiedztwo w świetle regionalnej prasy”. Ten polsko-niemiecki projekt medialny jest przyczynkiem do zilustrowania ponad 65-letniego sąsiedztwa obu regionów od trudnych początków w latach powojennych do dzisiejszej ścisłej współpracy. Pierwszy tom, obejmujący lata 1945-1980, ukaże się na przełomie sierpnia i września 2012 r. Publikacja zawiera m.in. dokumenty prasowe odzwierciedlające spory graniczne z lat 1945-1948/49, formalno-oficjalne stosunki przyjaźni w czasach realnego socjalizmu oraz lata od czasu wprowadzenia bezwizowego ruchu granicznego między byłą Niemiecką Republiką Demokratyczną i Polską Republiką Ludową. Nawiązano wówczas autentyczne kontakty międzyludzkie, które zostały nagłe przerwane przez rząd NRD w październiku 1980 r. po zalegalizowaniu NSZZ „Solidarność”.

Od ponad dziesięciu lat Archiwum Krajowe w Greifswaldzie i Archiwum Państwowe w Szczecinie utrwalają wspólnie na mikrofilmach pomorskie zasoby archiwalne. Krajowe Archiwum w Greifswaldzie zabezpiecza swoje zasoby w ten sposób od 1997 r. Wymiana mikrofilmów umożliwia zrekonstruowanie zniszczonych w czasie II wojny światowej archiwów i udostępnienie ich w celach naukowych. Projekt ten jest w polsko-niemieckiej współpracy unikatowy i powinien być traktowany jako wzorowy sposób rozwiązywania problemu spowodowanego przez wojnę podzielenia zasobów archiwalnych.


Kontakt:

poststelle@landesarchiv-greifswald.de

sekretariat@szczecin.apgov.pl

lb@lbmv.depoststelle@kulturerbe-mv.de