Regulamin komentowania

Regulamin komentowania

Regulamin komentowania wpisów w serwisach internetowych i portalach społecznościowych Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin Regulamin określa zasady i warunki komentowania wpisów w serwisach internetowych i portalach społeczościowych (zwanych dalej „Stronami www”) prowadzonymi przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą przy ul. Zielnej 37 w Warszawie (00-108), wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 97168, NIP 5261053021 (zwaną dalej „FWPN”).

2. Strony www związane są tematycznie z działalnością FWPN zgodna z jej Statutem.

3. Strony www są dostępne pod adresem www.fwpn.org.pl, www.sdpz.org, na portalach społecznościowych i stronach specjalnych FWPN (www.dnimediow.org; www.polacyzwyboru.pl) i zawierają informacje odnoszące się działalności FWPN.

4. Każda osoba zainteresowana tematyką Stron www może na bieżąco zapoznawać się z informacjami znajdującymi się na Stronach www oraz komentować treści zamieszczone w nich pod warunkiem zaakceptowania niniejszego Regulaminu i zobowiązania się do jego przestrzegania (dalej „użytkownik”).

II. Komentowanie wpisów


1. FWPN zachęca użytkowników do merytorycznej dyskusji na tematy poruszane na Stronach www.

2. Dodanie komentarza do wpisu na Stronach www wymaga podania przez użytkownika nazwy użytkownika (nick) oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

3. Komentarz dodany przez użytkownika może pojawić się na stronie internetowej od razu po jego zamieszczeniu, a następnie może być moderowany lub usunięty przez administratora Stron www w imieniu FWPN.

4. Komentarze publikowane są pod podanym przez użytkownika nickiem. Zamieszczenie komentarza na Stronach www jest równoznaczne z jego publicznym udostępnieniem w sieci Internet.

5. Komentarze użytkownika mogą zostać poddane ocenie lub skomentowane przez innych użytkowników, a FWPN nie odpowiada za treść tych opinii i komentarzy.

6. Komentarze mogą być przechowywane na Stronach www bez ograniczenia czasowego, usunięcie komentarza może nastąpić za zgodą FWPN. W tym celu należy się skontaktować z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dane kontaktowe FWPN są dostępne na stronie www.fwpn.org.pl i www.sdpz.org.

II. Treść komentarzy

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na Stronach www. FWPN nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników, zapisanie komentarza na serwerze i umieszczenie go na Stronach www nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za jego treść.

2. FWPN zastrzega  sobie prawo do usuwania, w każdym czasie bez konieczności powiadamiania użytkownika, komentarzy, które:
a) zawierają treści sprzeczne z prawem,
b) naruszają normy społeczne, moralne, obyczajowe lub zasady współżycia społecznego,
c) zawierają treści uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe, obraźliwe, rasistowskie, ksenofobiczne, erotyczne, dotyczące przemocy lub odnośniki do takich treści,
d) zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt lub system komputerowy,
e) zawierają informacje, dane, odnośniki lub sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie, dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,
f) zawierają informacje mające na celu promocję lub reklamę osób, podmiotów lub usług,
g) propagują alkohol, środki odurzające, narkotyki,
h) zawierają linki do stron internetowych,
i) wskazują na to że autor komentarza celowo wykorzystuje nick innej osoby lub jej tożsamość, w szczególności poprzez użycie imienia i nazwiska lub innych identyfikujących go danych,
j) uległy dezaktualizacji,
k) są niezgodne z tematyką lub charakterem Stron www.

III. Odpowiedzialność za informacje

1. Zamieszczenie komentarza jest równoznaczne z oświadczeniem, iż treść komentarza jest wolna od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że użytkownikowi przysługują prawa autorskie do treści komentarza, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub że użytkownikowi przysługują prawa do korzystania treści komentarza obejmujące w szczególności prawo opublikowania i rozpowszechniania jego treści w systemie on-line w sieci Internet.

2. FWPN może cytować i upubliczniać zamieszczane komentarze, kopiować oraz przechowywać je w dowolnej formie bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

3. Użytkownik akceptuje, że w wyniku przejściowych problemów technicznych, problemów z siecią teleinformatyczną lub innych czynników komentarze mogą wyświetlać się nieprawidłowo lub mogą nie być widoczne oraz że technologia transmisji danych stosowana w Internecie, może nie zabezpieczać w pełni przekazywanych przez użytkownika informacji.

4. FWPN nie odpowiada za zamieszczanie komentarzy pod takim samym lub podobnym nickiem przez innych użytkowników Stron www.

5. FWPN nie odpowiada za niezamieszczenie komentarza lub problemy techniczne związane z jego zamieszczeniem, utratę zamieszczonych komentarzy czy danych w nich zawartych.

6. FWPN może w każdym czasie zawiesić prowadzenie Stron www lub usunąć Strony www wraz ze wszystkimi wpisami, w tym z komentarzami użytkownika.

7. Użytkownik akceptuje, że FWPN może przekazać będące w jego posiadaniu dane użytkownika organom państwowym na potrzeby prowadzenia postępowań przez te organy oraz w innych przypadkach określonych przepisami prawa.

8. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa FWPN nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z komentowaniem wpisów na Stronach www przez użytkowników ani wobec użytkowników ani wobec osób trzecich.

9. FWPN nie wyraża zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, cytowanie i powoływanie się na jakiekolwiek treści, komentarze i materiały zawarte na Stronach www ani na inne korzystanie z nich,  bez uprzedniej pisemnej zgody FWPN. Działanie o powyższym charakterze może zostać potraktowane jako naruszenie praw FWPN lub praw osób trzecich

IV. Ochrona danych osobowych

1. Dodanie przez użytkownika komentarza do wpisu na Stronach www i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych przez siebie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) (dalej „Ustawa”) przez FWPN w celach związanych z komentowaniem przez użytkowników wpisów zamieszczonych na Stronach www.

2. Administratorem danych osobowych użytkowników dodających komentarze do wpisów na Stronach www jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą przy ul. Zielnej 37 w Warszawie (00-108), wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 97168, NIP 5261053021.

3. Udostępnienie przez użytkownika jego danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednakże odmowa przekazania wymaganych danych lub odwołanie zgody na przetwarzania wymaganych danych może spowodować brak możliwości komentowania wpisów na Stronach www.

V. Postanowienia końcowe

1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do funkcjonowania Stron www lub powzięcia wiadomości o naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu przez innego użytkownika, użytkownik powinien  zgłosić te zastrzeżenia na adres magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl.

2. FWPN zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie przyjmuje się termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie działającej pod adresem www.fwpn.org.pl i www.sdpz.org.

3. Ewentualne spory dotyczące niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a razie braku ich polubownego rozstrzygnięcia będą rozpatrywane przez sądy powszechne zgodnie z prawem polskim.