IV Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się od 31 maja do 1 czerwca 2011 w Zielonej Górze pod hasłem „Agenda 2031: Kolejnych 20 lat sąsiedztwa – Polska, Niemcy i UE“. Zaproszeni dziennikarze, medioznawcy oraz politycy z Polski i Niemiec przypomnieli, czego oba kraje dokonały w minionym dwudziestoleciu i wspólnie spojrzeli w przyszłość.

Forum Mediów 1

O przyszłości mediów. Demokratyzacja poprzez technikę. Jak Twitter, portale społecznościowe i blogi zmieniają kulturę polityczną? Jak reagują na to media tradycyjne?

Internetowe sieci społecznościowe zyskały w ostatnich latach tak dużą popularność, że trudno sobie wyobrazić przepływ informacji bez udziału takich portali społecznościowych jak np. Twitter. Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert bloguje na Twitterze, Jerzy Buzek, polski polityk i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, regularnie informuje opinię publiczną za pomocą bloga, również wiele gazet i agencji informacyjnych codziennie korzysta z tej metody przekazu. Ale Twitter narzuca nam nie tylko nowy sposób komunikacji; Twitter ma wpływ na społeczeństwo. Niedawno dowiodły tego bardzo wyraźnie wydarzenia w północnej Afryce, gdzie internetowe portale społecznościowe odegrały kluczową rolę w organizowaniu demonstracji, czy spór o krzyż przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, kiedy to w sieci na bieżąco komentowano rozwój wypadków a także umawiano się na demonstracje. Ale nie tylko Twitter, także inne portale społecznościowe jak Facebook czy blogi są także coraz częściej wykorzystywane do nawiązywania kontaktów oraz wymiany informacji i opinii. Jaki ma to wpływ na kulturę polityczną? Jak reagują na to media tradycyjne? Czy można jeszcze mówić o rzetelnym dziennikarstwie? Jak zmieni się krajobraz medialny?

Forum Mediów 2

Media regionalne i transgraniczne jako „agenda setters“ – Czego powinniśmy dowiadywać się w mediach o kraju sąsiada?

Jak ważne są informacje o Polsce w niemieckich mediach i o Niemczech w mediach polskich? Czego dowiadujemy się z głównych programów informacyjnych o aktualnych nastrojach i sytuacji u naszego sąsiada? I jeśli już wiadomość z Niemiec czy Polski trafia do mediów, co powoduje, że uznaje się ją za „newsa”? Czy Hartz-IV, „społeczeństwa równoległe”, „Stuttgart 21” albo reforma niemieckiego systemu opieki zdrowotnej to tematy dla polskich mediów? I odwrotnie, czy przeciętny Niemiec dowiaduje się czegoś o polskim cudzie gospodarczym, aktualnej debacie publicznej w Polsce o reformie systemu rent i emerytur, albo społecznych i politycznych konsekwencjach katastrofy smoleńskiej?

Ale czy to sąsiadów w ogóle powinno interesować? Czy media w regionach przygranicznych mogą i powinny przejąć rolę „agenda setters”? Czy są w stanie dać wyraz społecznym trendom i nastrojom, czy są gotowi o nich informować? I jak mogą sprostać temu wyzwaniu w zgodzie z etyką dziennikarską?

Debata plenarna I

Kryzys demograficzny w Europie – czy stać nas jeszcze na dobrobyt?

Prognozy dotyczące zmian demograficznych w Polsce i Niemczech ostrzegają przed starzeniem się społeczeństwa. Proces ten, spowodowany niskim wskaźnikiem urodzeń z jednej strony, i wydłużeniem długości życia z drugiej, nie pozostaje oczywiście bez wpływu na politykę społeczną i gospodarczą, czego dowodem jest coraz głośniejsza debata publiczna na temat odpowiedniego wieku emerytalnego (65, 67 czy 70 lat?), czy pytanie o wysokość „uczciwej” składki na ubezpieczenie społeczne lub emerytalne. Ponieważ także stopień wielokulturowości poszczególnych krajów może wywrzeć wpływ na zmiany demograficzne,  warto zadać pytanie, czy nie należałoby zmienić np. w Niemczech polityki imigracyjnej na bardziej przyjazną, szczególnie dla pracowników z Polski i innych krajów wschodnioeuropejskich? Czy taką tendencję zmian demograficznych można zaobserwować także w innych państwach Europy? Jakie są prognozy dla Unii Europejskiej? Jaki wpływ mają zmiany demograficzne na budżet w gospodarstwach domowych? I jakie będą skutki całkowitego otwarcia rynku pracy?

Debata plenarna II

Razem na arenie światowej: Polska i Niemcy jako „agenda setters” europejskiej polityki gospodarczej

Niemcy a szczególnie Polska dobrze poradziły sobie z kryzysem odnotowując pozytywne wyniki ekonomiczne i tym samym pokazały, jak oprzeć się globalnej recesji. Ścisłe partnerstwo gospodarcze obu tych krajów daje silne impulsy różnym obszarom gospodarki europejskiej.

Czy Polska i Niemcy dysponują jakimiś instrumentami, jakąś strategią, aby podjąć polityczne i gospodarcze działania? Czy reaktywacja Trójkąta Weimarskiego i zacieśnianie partnerstwa z Francją może wzmocnić ich politykę gospodarczą? Jaka musi być europejska polityka gospodarcza, by wytrzymać rywalizację z konkurencyjnymi rynkami azjatyckimi? I do jakiego stopnia Partnerstwo dla Modernizacji między Unią Europejską a Rosją może oddziaływać pozytywnie na politykę gospodarczą?