Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) ogłasza nowy program skierowany do dziennikarzy z Polski i Niemiec, którego celem jest umożliwienie dziennikarzom zebrania materiałów do publikacji prasowej lub książkowej bądź do audycji radiowej lub telewizyjnej.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej pragnie w ten sposób pogłębić wiedzę Polaków i Niemców o kraju sąsiada. Jednocześnie na bazie doświadczenia w budowaniu dobrosąsiedzkich kontaktów pomiędzy Polakami i Niemcami - także poprzez programy stypendialne dla dziennikarzy z obu krajów - FWPN pragnie w podobny sposób wesprzeć proces poznawania wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej za pośrednictwem rzetelnych doniesień medialnych.


W ramach konkursu wspierane będą dziennikarskie prace badawcze realizowane w Polsce lub w Niemczech bądź na Białorusi, Ukrainie.

Docelowy materiał powinien w sposób oryginalny, dogłębny i obiektywny przedstawiać kulturę, społeczeństwo, historię lub życie codzienne w danym kraju.

Oferowane są stypendia zagraniczne do jednego miesiąca, które mogą być realizowane w terminie od 1 maja do 31 grudnia 2010 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 marca 2010 roku.

Wysokość stypendium maks. 3.000 ? w zależności od czasu trwania i kraju pobytu.

Program skierowany jest do dziennikarzy, publicystów, reportażystów z udokumentowanym dorobkiem zawodowym /publikacje, artykuły prasowe, reportaże prasowe, radiowe, telewizyjne/. O stypendium mogą ubiegać się osoby powyżej 30 roku życia, posiadające stałe miejsce zamieszkania w Niemczech lub w Polsce.

Wymagane dokumenty:

- CV wraz z dorobkiem zawodowym (spis publikacji oraz 2 przykładowe prace);
- koncepcja docelowej materiału (do 2 stron A4);
- plan badawczy (1 str. A4).
- określenie wysokości stypendium na podstawie planu badawczego

Dokumenty mogą być sporządzone w języku polskim lub niemieckim.

Termin składania wniosków: 15 marca 2010 (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia należy składać na adres:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37 00-108 Warszawa
Hasło "kwerendy dziennikarskie"

Zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Informacji o stypendiach udziela koordynator programu, Anna Cieszewska

Tel. (+ 48 22) 338 62 63

ania@fwpn.org.pl