Warunki uczestnictwa w Polsko-Niemieckiej Nagrodzie Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego

Logo Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego 2018

Kto może wziąć udział w konkursie i jakie prace można do niego zgłaszać?

O nagrodę mogą ubiegać się polsko- i niemieckojęzyczni dziennikarze oraz rozgłośnie i redakcje. Prace, które po raz pierwszy ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w internecie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku i które odpowiadają warunkom konkursu można zgłaszać w kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja. Nagrodę specjalną „Dziennikarstwo na Pograniczu“ jury przyzna za pracę, która zostanie nadesłana bezpośrednio do tej kategorii i która odpowiadać będzie warunkom tej kategorii (patrz niżej).

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest za najlepsze prace, które otwarcie i rzetelnie informują o kraju sąsiada. Prace zgłaszane do konkursu powinny przybliżać życie codzienne i problemy społeczne sąsiedniego kraju. Powinny przyczyniać się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, a także pomagać zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze, osiągnięcia nauki i kultury obu państw. Tematy prac mogą dotyczyć wszystkich aspektów relacji polsko-niemieckich, a także wspólnej polsko-niemieckiej historii, zarówno tej dawnej jak i najnowszej. Dla fundatorów nagrody ważne jest, aby poprzez poruszanie takich zagadnień wspierać integrację obu narodów w Unii Europejskiej.

Każdy dziennikarz może zgłosić tylko jedną pracę w konkursie (artykuł / program, nie ich cykl). Rozgłośnie, redakcje i wydawnictwa mogą również zgłosić tylko jedną pracę. Długość pracy prasowej nie może przekraczać 25.000 znaków, a czas trwania programu radiowego i telewizyjnego 60 minut. Zapoznanie się jurora z pracą w kategorii Multimedia / Online (wszystkie części składowe) nie powinno przekraczać czasu 60 minut.

Spośród nadesłanych prac jury składające się z niezależnych ekspertów i przedstawicieli organizatorów wybierze najlepsze materiały w czterech kategoriach konkursowych (Prasa, Radio, Telewizja oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu”).

Zasady składania prac w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu”:

Praca powinna w sposób przykładny dokumentować integrację, przemiany i nowe wyzwania codzienności na pograniczu i pochodzić z redakcji z sześciu regionów partnerskich – jednego z polskich województw (Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Dolnośląskiego) lub niemieckich krajów związkowych (Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Wolnego Państwa Saksonia). Kategoria „Dziennikarstwo na Pograniczu obowiązuje w granicach regionów organizujących konkurs. W tej kategorii składać można prace prasowe, radiowe, telewizyjne oraz w nowej kategorii Multimedia / Online. Obowiązuje objętość jak dla innych kategorii (długość pracy prasowej do maks. 25.000 znaków, czas trwania programu radiowego i telewizyjnego oraz zapoznania się z pracą Online do maks. 60 minut).

Do kiedy można nadsyłać prace?

Zgłoszenia we wszystkich kategoriach można nadsyłać do 10 stycznia 2018 roku. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni i nagrodzeni w ramach XI Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami. Prace niezgodne z warunkami nie będą przyjmowane do konkursu.

PRASA (artykuły prasowe z dzienników i czasopism oraz artykuły opublikowane w Internecie):

  1. Proszę dodać plik do internetowego formularza rejestracji (adres do rejestracji: www.dpjp.de/pl/)
    Plik powinien być w formacie PDF, DOC/DOCX, RTF, TXT lub ODT lub
  2. przesłać plik w formacie PDF, DOC/DOCX, RTF, TXT lub ODT  mailem na adres: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl
    W przypadku prac w formacie PDF proszę również załączyć tekst DOC/DOCX, aby można było sprawdzić długość pracy. lub
  3. Proszę przesłać plik w formacie PDF, DOC/DOCX, RTF, TXT lub ODT na dwóch płytach CD/DVD listownie na podany niżej adres. Jedna z płyt przekazywana jest do archiwum konkursu, druga – służy do przygotowania prezentacji prac konkursowych dla jurorów.

RADIO i TELEWIZJA:

Prosimy o przesłanie pracy na dwóch płytach DVD/CD (dopuszczalne formaty dla prac radiowych to: MP3, MP4; dla prac telewizyjnych: MPG, AVI). Jedna z płyt przekazywana jest do archiwum konkursu, druga – służy do przygotowania prezentacji prac konkursowych dla jurorów.

Niezależnie od kategorii zgłaszanej pracy i formy jej nadesłania miejsce pierwszej emisji / publikacji w 2017 roku musi być jednoznaczne, a w razie konieczności także możliwe do zweryfikowania.

W przypadku rejestracji online na stronie www.dpjp.de/pl/, należy zgrać prace radiowe i telewizyjne na płytę w dwóch kopiach i niezwłocznie przesłać pocztą. Prace w kategorii Multimedia / Online zarejestrowane przez ww. stronę należy niezwłocznie przesłać w formie linka (dla prac w internecie) lub linka do ściągnięcia aplikacji (dla aplikacji) mailem na adres: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl (prace polskie) lub dpjp@heimrich-hannot.de (prace niemieckie).

MULTIMEDIA / ONLINE:

Prosimy o przesłanie linka (adresu www) lub nazwy aplikacji. Praca musi w czasie trwania konkursu, tj. od czasu rejestracji pracy przez autora do zakończenia konkursu, czyli przynajmniej do 30 czerwca 2018 r.:

  1. być dostępna online pod linkiem (praca w internecie) lub
  2. być dostępna do darmowego ściągnięcia (aplikacja). Jeśli nie jest możliwe bezkosztowe pobranie aplikacji, autor/-ka jest zobowiązany/-a do udostępnienia aplikacji w inny sposób tak, aby mogła ona zostać przedstawiona jury konkursu.

Hosting pracy w kategorii Multimedia / Online zapewnia autor / autorka lub redakcja danej pracy.

Prace w języku polskim można składać przez internet pod adresem www.dpjp.de/pl/ lub pocztą na adres biura FWPN w Warszawie, niezależnie od tego, jakiej narodowości jest autor danej pracy.

Magdalena Przedmojska
koordynator projektów, specjalista ds. nowych mediów i komunikacji zewnętrznej
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
Polska

W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje:
Magdalena Przedmojska
magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl
tel. + 48 22 338 62 73
Prace w języku niemieckim można składać przez internet pod adresem www.dpjp.de lub wysłać pocztą na adres Biura Nagrody w Dreźnie niezależnie od tego, jakiej narodowości jest autor danej pracy.

W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje:
Claudine Schubert
Sächsische Staatskanzlei
Büro des Deutsch-Polnischen Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreises
Archivstr. 1
D-01097 Dresden
Niemcy
dpjp@heimrich-hannot.de
Telefon: +49 351 81609-62

W przypadku nominacji pracy do finału konkursu, autorzy prac telewizyjnych i radiowych zobowiązani są do nadesłania drogą elektroniczną do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na adres magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl zapisu audycji w formie tekstowej (jako plik Word lub RTF) w terminie do 7 dni od uzyskania informacji o nominacji.

Niezależnie od kategorii zgłaszanej pracy i formy jej nadesłania miejsce pierwszej emisji / publikacji w 2017 roku musi być jednoznaczne, a w razie konieczności także możliwe do zweryfikowania. Jednoznaczny musi być także fakt, że praca ukazała się drukiem lub została wyemitowana po raz pierwszy w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. Jeśli pracę opublikowano / wyemitowano w Polsce i w Niemczech, powinna ona zostać zgłoszona do konkursu w tym kraju, w którym miała miejsce pierwsza publikacja / emisja. Nie jest możliwe zgłoszenie tej samej pracy w dwóch różnych językach po stronie polskiej i niemieckiej.

Nadesłana dokumentacja i nagrania nie podlegają zwrotowi.

Prawa autorskie

Wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie zgłaszający przekazuje organizatorom Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego prawo do publikacji i prezentacji nadesłanych prac w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów oraz uroczystości wręczenia Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej oraz w publikacjach, na stronach internetowych związanych z nagrodą i w innych publikacjach elektronicznych. Przekazanie praw dotyczy także przypadku, w którym współautorami prac fotografowie.

Ponadto, w przypadku przyznania nagrody, zgłaszający wyraża zgodę na przedruk, emisję nagrodzonej pracy w całości lub w częściach lub zamieszczenie na stronie internetowej organizatorów. Nadesłanie pracy, do której zgłaszający nie posiada praw, nie powoduje odpowiedzialności organizatorów.

Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.

Wybór prac, przyznanie i wręczenie nagród

W kategoriach Prasa, Radio, Telewizja oraz Multimedia / Online zostaną przyznane nagrody w wysokości 5000 euro każda. Najlepsze prace wybierze jury, w którym zasiadają dziennikarze i przedstawiciele organizatorów konkursu.

Fundatorami nagród są trzy kraje związkowe: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Wolne Państwo Saksonia oraz trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie, jak również Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha oraz Fundacja ZEIT Ebelin und Gerd Bucerius. W roku 2018 niemiecki kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie ufunduje także nagrodę specjalną w kategorii „Dziennikarstwo na pograniczu”. Nagroda w tej kategorii wyniesie również 5000 euro.

Uroczyste wręczenie nagród będzie mieć miejsce podczas na wiosnę 2018 r. w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy 2018 w pliku Word i PDF dostępny jest na górze strony.