§ 1. Cele i organizacja konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego

1. Celem konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego (zwaną dalej: PNND) jest wyróżnienie i docenienie najwyższej jakości dziennikarstwa z Polski i Niemiec oraz popularyzacja i nagrodzenie publikacji:

- przybliżających życie codzienne i problemy sąsiedniego kraju,

- przyczyniających się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem,

- pomagających w zrozumieniu zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych

- dokumentujących w wyjątkowy sposób integrację, przemiany i problemy codzienności na pograniczu.

2. PNND za dany rok przyznawana jest za prace opublikowane drukiem, wyemitowane bądź udostępnione w internecie między 1 stycznia a 31 grudnia roku poprzedzającego wręczenie PNND. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie prace zgodne z obowiązującymi Warunkami zgłoszeniowymi, ogłaszanymi dla danej edycji konkursu na stronie www.dnimediow.org w jęz. polskim oraz www.medientage.org w języku niemieckim.

3. Organizatorami konkursu o PNND jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (zwana dalej FWPN) we współpracy z Gospodarzem konkursu w danym roku. Gospodarzami są naprzemiennie polskie województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie oraz niemieckie kraje związkowe: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Wolne Państwo Saksonia.

4. PNND jest przyznawana w pięciu kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja i formaty wideo, Nowe formy dziennikarskie, Dziennikarstwo lokalne na pograniczu.

5. Uroczystość wręczenia PNND odbywa się corocznie w formie ustalanej przez Organizatorów. Informacja o niej pojawia się na stronie www.dnimediow.org w języku polskim i www.medientage.org w języku niemieckim.

§ 2. Finansowanie

1. Pula nagród w konkursie o PNND ustalana jest w porozumieniu między Fundatorami. W 2023 roku wynosi łącznie 25.000 euro w pięciu kategoriach.

2. Nagrody w konkursie finansowane są przez Fundatorów. Fundatorami są: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie i kraje związkowe: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Wolne Państwo Saksonia.

3. Warunki finansowania nagród pieniężnych w konkursie o PNND określa oddzielne Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych zawierane co roku przez Fundatorów.

4. Fundatorzy mogą pozyskać partnerów do współfinansowania PNND.

§ 3. Jury

1. Jury składa się z szesnastu osób: ośmiu jurorów / jurorek branżowych i ośmiu jurorów / jurorek instytucjonalnych - przedstawicieli Fundatorów. Województwa i kraje związkowe nominują jurora branżowego / jurorkę branżową w jednej z trzech kategorii: Prasa, Radio, Telewizja i formaty wideo. FWPN nominuje po jednym jurorze / jednej jurorce branżowym/-ej z Polski i z Niemiec w kategorii Nowe formy dziennikarskie.

2. Jurorami / jurorkami branżowymi mogą być czynni zawodowo dziennikarze / dziennikarki z Polski i Niemiec.

3. Fundatorzy przedstawiają kandydatury jurorów / jurorek branżowych do akceptacji z uzasadnieniem ich powołania.

4. Kadencja jurora/jurorki branżowego/-ej trwa pięć lat. Po upływie pięciu lat województwo / kraj związkowy nominuje jurora / jurorkę branżową w kategorii innej w poprzedniej kadencji.

5. Jury kieruje się kryteriami określonymi w § 1 pkt. 1 Regulaminu Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego.

6. Jury pracuje w dwóch etapach:

I. ze zgłoszeń nadesłanych do PNND polska i niemiecka część Jury wybierają na podstawie rekomendacji jurorów / jurorek branżowych maksymalnie po trzy prace nominowane w każdej kategorii.

II. spośród prac nominowanych przez polską i niemiecką część Jury na wspólnym posiedzeniu Jury wybierana jest jedna zwycięska praca w każdej kategorii.

7. Obrady polskiej i niemieckiej części Jury oraz wspólne obrady prowadzi przewodniczący / przewodnicząca Jury. Jest to przedstawiciel / przedstawicielka FWPN lub osoba wskazana przez FWPN. Ma on / ona prawo głosu.

8. W głosowaniu każdemu z członków / członkiń Jury przysługuje jeden głos. Wszyscy / wszystkie członkowie / członkinie Jury mają równe prawo głosu. Nagroda przyznawana jest za nominowany materiał, który uzyskał najwyższą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych na dwie prace decyduje głos  jurora branżowego w danej kategorii. W przypadku równej liczby głosów oddanych na dwie prace nominowane w kategorii Dziennikarstwo lokalne na pograniczu decydujący głos ma przedstawiciel Gospodarza w Jury.

9. Posiedzenia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

10. Członek / członkini Jury nieobecny/-a na posiedzeniu zobowiązany/-a jest do przedstawienia swoich rekomendacji na piśmie.

11. Członkowie / członkinie Jury mają prawo do nienagrodzenia żadnego materiału w jednej z kategorii, a także do nienagrodzenia żadnego materiału w żadnej kategorii.

12. Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne.

13. Członkowie / członkinie Jury zobowiązani/-e są do zachowania poufności obrad.

§ 4. Regulamin PNND

Regulamin PNND zostaje podany do wiadomości na stronie www.dnimediow.org w języku polskim i www.medientage.org w języku niemieckim.

 

Warszawa, listopad 2023